ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติการที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลเด็กสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคมโดยให้การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่ ๖ สัปดาห์ ถึง ๓ ปีหรือก่อนเข้าอนุบาล นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการดูแลเด็กได้ประมาณ ๔๐ คน ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารศูนย์ฯ แห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพื้นที่และห้องให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของชาวประชาคมธรรมศาสตร์ และหน่วยงานใกล้เคียง และสามารถขยายกำลังการให้บริการได้สูงสุดถึง ๑๓๑ คน

ปรัชญา

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชื่อว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของประเทศ การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตสังคม อารมณ์ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวมและคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ช่วยในการพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ได้เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และการสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัว จะยิ่งช่วยให้การ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยระดับชาติ มีมาตรฐานวิชา การบูรณาการองค์ความรู้สู่งานวิจัย องค์กรร่วมใจเป็นเอกภาพ

พันธกิจ

  1. ใช้องค์ความรู้ในการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งนำความรู้จากการบริการวิชาการมาพัฒนางานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างองค์ความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการ
  3. ดำรงไว้และพัฒนาค่านิยมที่ดีงามของชาติ ขององค์กรในบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ให้ความสำคัญกับความสามารถ การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าประสงค์

  1. ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และได้มาตรฐานการบริการ
  2. สร้างผลงานวิจัยที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กปฐมวัย
  3. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีจากกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ
  4. บุคลากรมีความสุขจากการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม
  5. บุคลากร เด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม

เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่งานวิจัย พัฒนาการสมวัย ร่วมใจพัฒนา

เป็นศูนย์ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

พัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง

آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet