ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติการที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลเด็กสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคมโดยให้การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่ ๖ สัปดาห์ ถึง ๓ ปีหรือก่อนเข้าอนุบาล นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยดำเนินการ ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการดูแลเด็กได้ประมาณ ๔๐ คน ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารศูนย์ฯ แห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพื้นที่และห้องให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของชาวประชาคมธรรมศาสตร์ และหน่วยงานใกล้เคียง และสามารถขยายกำลังการให้บริการได้สูงสุดถึง ๑๓๑ คน

ปรัชญา

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชื่อว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของประเทศ การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตสังคม อารมณ์ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม การมองเด็กอย่างเป็นองค์รวมและคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ช่วยในการพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ได้เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และการสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัว จะยิ่งช่วยให้การ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยระดับชาติ มีมาตรฐานวิชา การบูรณาการองค์ความรู้สู่งานวิจัย องค์กรร่วมใจเป็นเอกภาพ

พันธกิจ

  1. ใช้องค์ความรู้ในการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งนำความรู้จากการบริการวิชาการมาพัฒนางานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างองค์ความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการ
  3. ดำรงไว้และพัฒนาค่านิยมที่ดีงามของชาติ ขององค์กรในบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ให้ความสำคัญกับความสามารถ การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เป้าประสงค์

  1. ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และได้มาตรฐานการบริการ
  2. สร้างผลงานวิจัยที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กปฐมวัย
  3. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีจากกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ
  4. บุคลากรมีความสุขจากการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม
  5. บุคลากร เด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม

เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่งานวิจัย พัฒนาการสมวัย ร่วมใจพัฒนา

เป็นศูนย์ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

พัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง